otsi
 

Konkursi tingimused

 • Konkursil võivad osaleda kõik, va võistluse korraldamisega seotud isikud (sh zürii). Alaealisel osalejal tuleb konkursil osalemisest ja selle tingimustest teavitada oma vanemat või eestkostjat.
 • Osalemine on kõigile tasuta.
 • Konkursil osalemiseks tuleb toataimed.eu galeriisse üles laadida vähemalt üks toataime või selle detailiga seotud pilt perioodil 01.10. - 30.11.2011. a. Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni 4 fotot.
 • Toataimena käsitatakse konkursi raames taime, mida Eestis välistingimustes aastaringselt kasvatada ei saa. 
 • Pildi üleslaadimisel küsitakse pildi autori andmeid ning juhime osalejate tähelepanu sellele, et fotokonkursil osalemiseks tuleb panna enne pildi üles laadima panemist linnuke lahtrisse "Esitan pildi(d) fotokonkursile". Soovitame osalejatel veenduda pärast pildi üleslaadimist fotokonkursi albumis, et pilt on konkursile tõepoolest esitatud.

 Nõuded pildile ja autorile

 • Pilt peab olema JPG-fail ning selle pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele), kuid mitte rohkem kui 6000 pikslit. Faili maksimaalne lubatud suurus on 2,5 MB. Juhime osalejate tähelepanu sellele, et süsteem võib teha pildi kuvamisel automaatse korrigeerimise, mille tulemus ei pruugi alati vastata osaleja ootustele. Soovitatavalt võiksid pildid olla sRGB värviruumis. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.
 • Pilt võib olla töödeldud (va fotomontaaž) kajastades siiski võimalikult tegelikkust. Pilt ei tohi sisaldada reklaami ning olla teistel konkurssidel auhinnatud või äramärgitud.
 • Eeldame, et pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.
 • Konkursil osaleja kohustub täitma kõik pildi üleslaadimisel kohustuslikuna (tärniga) märgitud väljad, sh märkima oma õige nime ja e-posti aadressi. Märgitud e-posti aadress ei kuulu avalikustamisele konkursi ajal ega pärast seda. Autorite nimesid ei avalikustata konkursi kestvuse jooksul. Pärast konkursi lõppu muutuvad need avalikuks, va juhul, kui autor on pildi lisamisel märkinud kasutajanime lisaks oma nimele. Sellisel juhul avalikustatakse autori tegeliku nime asemel märgitud kasutajanimi.
 • Konkursil osaleja kinnitab pildi üles laadimisel, et ta nõustub toataimed.eu veebikeskkonna kasutustingimustega ning ühtlasi ka seda, et nõustub käesolevate konkursi tingimustega. Tingimuste rikkumisel on korraldajatel õigus eemaldada pilt konkursilt või keelduda auhinna väljaandmisest. Samuti on korraldajatel õigus eemaldada konkursilt teemavälised ja ebasobivad pildid.
 • Pildi üleslaadimisel kinnitab osaleja, et omab pildi autoriõigusi ning selle avaldamine avalikes kanalites ei kahjusta kolmandate isikute (autori)õigusi. Rikkumise korral kannab täielikku vastutust konkursil osaleja. Konkursi korraldajad ega nende esindajad ei vastuta ühegi sellise rikkumise eest.
 • Konkursi korraldajatel on õigus nõuda pildi autorilt tõendusmaterjali autorluse kohta, sh originaalfaili esitamist ja/või informatsiooni võttekoha ja/või –objekti kohta.

 Hindamine ja auhinnad

 • Hindame esitatud fotode puhul eelkõige loomingulisust, kuid ka jäädvustatud toataime haruldust, pildi emotsionaalsust ja tehnilist taset.
 • Züriisse kuuluvad Kaupo Kikkas (Eestifoto), Urmas Laansoo (Tallinna Botaanikaaed), Mehis Müürsepp (Tamron) ja Aidi Kallavus (toataimed.eu).
 • Konkursile esitatud töid saab hinnata ka publik. Publik saab hindeid anda pildile klikkides. Samal isikul on keelatud anda ühele pildile üle ühe hinde. Kui korraldajatel on kahtlus, et viimati nimetatud tingimust on rikutud, on korraldajatel õigus hinded kustutada, anda eriauhind paremuselt järgmisel kohal oleva töö autorile või eemaldada pilt konkursilt.   
 • Informatsioon auhindade kohta on toodud konkurssi tutvustavas tekstis.
 • Võitjaid teavitatakse pildi lisamisel sisestatud e-posti aadressil auhinnalise koha saamisest ning ühtlasi edastatakse ka juhised auhinna kättesaamise kohta. Kui võitjaga ei saada ühendust 7 päeva jooksul pärast e-kirja saatmist, on konkursi korraldajatel õigus auhind jätta välja andmata või anda see paremuselt järgmisel kohal oleva töö autorile.
 • Auhinda ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga, va korraldajate nõusolekul. Samuti ei saa auhinda välja võtta rahas.

Muud sätted

 • Konkursil osaleja annab konkursi korraldajatele nõusoleku kasutada ilma tasu maksmata mittetulunduslikel eesmärkidel konkursile saadetud pilte (näiteks, kuid mitte ainult, fotonäitus võidutöödest, konkursiga seotud informatsioon meedias, pildi esitamine toataimed.eu galeriis jne). Konkursi korraldajad seavad piltide kasutamisel eesmärgiks, et kasutatava pildi juures viidatakse autori nimele. Korraldajad ei vastuta autorite ees kolmandate isikute poolt selle põhimõtte järgimata jätmise eest.
 • Konkursi korraldajatel on õigus ühepoolselt katkestada konkurss vääramatu jõu ilmnemisel avaldades vastava teate toataimed.eu veebilehel. Konkursi korraldajad ei võta vastutust interneti katkestuste, häirete jms osas. Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks (nt lisada eriauhindasid teatud kategoorias).
 • Kõik konkursiga seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.
 • Pretsensioonid ja ettepanekud saab saata aadressil info@toataimed.eu.